Regulamin Świadczenia usług platformy Sklep Make-IT

Spis treści:

 

 • Postanowienia ogólne
 • Rozpoczęcie świadczenia usług, złożenie zamówienia
 • Warunki świadczenia usług
 • Prawa i obowiązki Usługodawcy
 • Prawa i obowiązki Klienta
 • Płatności
 • Reklamacje i zgłoszenia problemów
 • Ochrona danych osobowych
 • Rozwiązanie umowy, zmiany regulaminu
 • Zachowanie poufności

 

§ 1
DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi
 2. Usługa – czynność świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na przygotowaniu Klientowi przez Usługodawcę firmę MAKE-IT platformy sklepu internetowego. Usługa podzielona jest na pakiety abonamentowe o różnej funkcjonalności, zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie wybranego motywu graficznego. (www.sklep.make-it.net.pl).
 3. Usługodawca – firma F.H.U JOCKER Jacek Czapiewski z siedzibą w Koszalinie, BoWiD 11a, 75-209 Koszalin, NIP: PL842-132-87-07 i REGON: 770798600.
 4. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i który dokonał zamówienia Usługi.
 5. Platforma sklepu – infrastruktura techniczna (sprzęt, oprogramowanie, inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Usługodawcy) zapewniane przez Usługodawcę, jednak nie będące jego wyłączną własnością, umożliwiające świadczenie na rzecz Klientów Usługi, w szczególności umożliwiające prowadzenie Sklepu internetowego.
 6. Sklep internetowy – oprogramowanie internetowe dostępne w ramach Usługi umożliwiające prezentację, reklamę i sprzedaż w sieci Internet produktów i usług (oferty handlowej) Klienta Użytkownikom końcowym. Autorskie prawa majątkowe do sklepu internetowego przysługują Usługodawcy.
 7. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
 8. Operator – osoba fizyczna wykonująca na rzecz Klienta pracę, posiadająca umocowanie do zarządzania (w imieniu Klienta) Usługą w zakresie konfiguracji i bieżącej obsługi.
 9. Umowa – Złożenie zamówienia na uruchomienie sklepu internetowego jest jednoznaczne z zawarciem Umowy na oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego. Integralną częścią Umowy jest niniejszy Regulamin.
 10. Konto sklepu – elektroniczne konto zakładane dla Klienta na Platformie sklep.make-it.net.pl na potrzeby prowadzenia konkretnego Sklepu internetowego. Klient w ramach jednego konta może posiadać kilka sklepów na które musi wykupić każdorazowo pakiet konfiguracji.
 11. Konto poczty – konto poczty elektronicznej zakładane na życzenie klienta w obrębie domeny sklepu internetowego;
 12. Panel administracyjny – narzędzie dostępne w ramach Usługi poprzez przeglądarkę internetową, umożliwiające Klientowi działania operacyjne związane z Usługą (tj. jej konfigurację, bieżącą obsługę i zarządzanie), wymagające przedstawienia danych uwierzytelniających.
 13. Dane uwierzytelniające – indywidualne dane (login i hasło) pozwalające Klientowi na dostęp do panelu administracyjnego w celu zarządzania Usługą.
 14. Treści Sklepu – wszystkie przykładowe, początkowe teksty udostępnione przy zakładaniu Sklepu Internetowego przez Usługodawcę w szczególności: szablony e-maili, regulamin sklepu internetowego, służące do ułatwienia konfiguracji Sklepu internetowego.
 15. Awaria – brak ciągłości w dostarczaniu Usługi z winy Usługodawcy która uniemożliwia korzystanie z oprogramowania przez Klienta tj: brak możliwości złożenia zamówienia w sklepie lub brak dostępu do panelu administracyjnego który nie jest spowodowany celowym ograniczeniem dostępu.
 16. Okres rozliczeniowy (dotyczy tylko opcji abonamentu) – okres świadczenia Usługi, za który należna jest opłata jednostkowa określona w Cenniku, wynoszący 30 dni następujących po sobie (od dnia dokonania przez Klienta pierwszej opłaty za Usługę).
 17. Termin ważności konta sklepu (dotyczy tylko opcji abonamentu) – okres lub okresy rozliczeniowe, za które Klient uiścił już z góry opłaty za świadczenie Usługi, a Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi; termin ważności konta upływa z ostatnim dniem ostatniego okresu rozliczeniowego; informacja o terminie ważności konta sklepu jest dostępna w Panelu administracyjnym.
 18. Cennik – publikowana na stronie internetowej Usługi informacja o aktualnej wysokości opłat należnych za Usługę.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi polegającej na założeniu i konfiguracji dla Klienta Platformy sklepu internetowego w celu dokonywania transakcji handlu elektronicznego, w szczególności prezentację, reklamę i sprzedaż towarów i usług (oferty handlowej) oferowanych przez Klienta użytkownikom końcowym. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności sposób korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze porządkowym.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3
ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG, ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient może korzystać z platformy sklepu internetowego wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Sklep pozostaje jego całkowitą własnością.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi w szczególnych przypadkach.
 3. Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Usługi oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy wykonania Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w danych.
 4. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty za Usługę następuje rozpoczęcie realizacji Usługi. Maksymalny czas to 3 dni robocze a w szczególnych przypadkach 7 dni roboczych za zgodą klienta.

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Sklep internetowy działał i wyświetlał się poprawnie niemniej jednak nie gwarantuje jego ciągłego działania.
 2. Użytkowanie panelu administracyjnego przez Klienta możliwe jest na komputerze typu Desktop w najnowszej przeglądarce Chrome lub Firefox posiadającym włączoną obsługę JavaScript i Cookies. Usługodawca dokłada wszelki starań aby działanie części frontowej sklepu (od strony kupującego) działało poprawnie na przeglądarkach internetowych znajdujących się w progu powyżej 1.5% popularności z obszaru Polski według aktualnego rankingu GEMIUS.
 3. W ramach Usługi Usługodawca zapewnia Klientowi (bez dodatkowych opłat) domenę dla Sklepu internetowego w nazwie wybranej przez klienta i możliwej do zarezerwowania. Domena ta służy do uruchomienia i konfiguracji sklepu. Właścicielem domeny jest Make-IT z możliwością rejestracji bezpośredniego na dane klienta lub późniejszej cesji. W każdym z przypadków za odnowienie usługi odpowiada klient.
 4. Sklep realizowany jest na platformie Woocommerce z licencją GNU (General Public License). Klient nabywa prawo do wglądu i zarządzania plikami sklepu w tym zainstalowanych pluginów i motywu. Pluginy oraz motyw nie sprzedawane jednak są integralną częścią nabywanego sklepu.
 5. Usługodawca udostępnia integracje z wybranymi podmiotami zewnętrznymi w szczególności: hurtowniami, operatorami płatności, kurierami, platformą Allegro, porównywarkami cen. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną pomiędzy Klientem a tymi podmiotami.
 6. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego i w żaden sposób nie uczestniczy w obsłudze Użytkowników końcowych; stronami transakcji są wyłącznie Klient i Użytkownik końcowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Klient (oferujący towary lub usługi) oraz Użytkownik końcowy (potencjalny nabywca towaru lub usługi) mają możliwość zawarcia i wykonania umowy dotyczącej tego towaru lub usługi zgodnie z przepisami prawa.

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu przez Klienta Sklepu internetowego.
 2. Usługodawca zapewni Klientowi dostęp do dokumentacji użytkowej dotyczącej konfiguracji i korzystania z Usługi w postaci instrukcji elektronicznej wysyłanej na pocztę e-mail. Dokumentacja może być w języku polskim lub angielskim.
 3. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług podstawowego wsparcia technicznego dla Usługi. Podstawowe wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi. Podstawowe wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej pomoc@make-it.net.pl . Podstawowe wsparcie techniczne świadczone jest jedynie na rzecz Klientów w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 6:00 do 20:00. Dodatkowe wsparcie techniczne możliwe jest za dodatkową opłatą zgodnie z wybranym pakietem lub indywidualnymi ustaleniami. Czas odpowiedzi uzależniony jest od aktualnego obciążenia i może wynosić do 72h.
 4. Dodatkowe usługi związane z Usługą, nieopisane w Regulaminie, mogą być świadczone przez Usługodawcę na odrębne, pisemne zlecenie Klienta, po uprzednim uzgodnieniu zakresu tych usług, terminu ich wykonania oraz wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tego tytułu. Za wykonanie usług dodatkowych Usługodawca pobierał będzie dodatkowe wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
 5. Brak przedłużenia domenyserwera lub certyfikatu SSL przez klienta po pierwszym roku może spowodować usunięcie i utratę sklepu internetowego. Za hosting inny niż w obrębie plaformy make-it.net.pl usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Dedykowany hosting zapewnia 30 dni archwizacji plików oraz bezpłatną kopię zapasową do 7 dni.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwoju i modyfikacji działania Usługi i funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi – aktualizacji sklepu za zgodą klienta w trakcie trwania określonego pakietu. Po jego zakończeniu użytkownik może wykupić dalsze aktualizacje. Make-IT nie ponosi odpowiedzialności za brak dalszych aktualizacji sklepu oraz potencjalnych problemów z tym związanych. Silnik sklepu i jego rdzeń objęte są bezpłatnymi dożywotnimi aktualizacjami do poziomu obsługiwanego przez pozostałe komponenty. Za aktualizacje wykonane we własnym zakresie Make-IT również nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w stopce Sklepu internetowego Klienta oraz szablonach aukcji Allegro Klienta informacji o fakcie działania Sklepu internetowego wykonanego przez Make-IT, w postaci informacji tekstowej i linku do strony internetowej Usługi. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji Klienta mającej na celu usunięcie, ukrycie lub modyfikację tej informacji Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usługi do czasu przywrócenia tej informacji; w takim przypadku opłaty za usługę uiszczone już przez Klienta nie podlegają zwrotowi. W/w informacja może zostać usunięta ze stopki Sklepu internetowego lub Allegro za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem lub bezpłatnie jednak zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszenia informacji o świadczeniu Usługi na rzecz Klienta na Stronie Internetowej Usługi na potrzeby listy referencyjnej.
 9. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi – o ile te zadania takiej przerwy wymagają. Usługodawca dołoży wszelkich starań by poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub Panel administracyjny – o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w wyniku przerw w działaniu Usługi oraz za awarie zewnętrznych firm hostingowych czy dostawców internetowych.
 10. Usługa dostarczana przez Usługodawcę jest ciągle rozwijana, modyfikowana i aktualizowana. Usługodawca dokłada wszelki starań aby Usługa działała w sposób prawidłowy jednakże nie może wykluczyć występowania błędów logicznych i programistycznych.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnionych Treści Sklepu oraz błędnej konfiguracji Usługi przez Klienta.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania Sklepu internetowego oraz dostępu do panelu administracyjnego Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy. W takim przypadku opłaty za usługę uiszczone już przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji Klienta pod względem jego poprawnych danych firmowych przed wykoananiem usługi. W późniejszym okresie klient zostaje właścicielem sklepu.
 14. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane na platformie make-it.net.pl, wprowadzone w ramach wykonania Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, jak również nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. nieuprawnionych pracowników Usługodawcy). W/w dane przechowywane będą na serwerach oraz w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą danych – tworzone będą i przechowywane przez Usługodawcę kopie bezpieczeństwa (backup’y) danych zgromadzonych na tych serwerach – w cyklach jednodniowych, wykonywanych w godzinach nocnych i przechowywanych z każdego dnia przez okres 7 dni. Indywidualnie mogą zostać wprowadzone dłuższe czasu przechowywania kopii zapasowej. Kopia obejmuje dokładny stan z dnia jej utworzenia.
 15. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta. Całkowita roczna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu nie może przekroczyć 1/2 opłaty za Usługę netto w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane problemami telekomunikacyjnymi, szkody spowodowane nie działaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych, niewłaściwej konfiguracji Sklepu internetowego, Treści sklepu, wad sprzętu komputerowego Klienta lub użytkownika końcowego oraz inne okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi.
 16. Przed wypłatą odszkodowania przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Klient musi dostarczyć jednoznaczne dowody wystąpienia szkody, w szczególności:

 

 1. Pisemną reklamację z dokładnym opisem zaistniałego problemu
 2. Fakturę VAT zakupu towarów
 3. Fakturę VAT lub Paragon sprzedaży
 4. Potwierdzenie wpłaty zakupu towaru
 5. Potwierdzenie wpłaty sprzedaży towaru
 6. Historię korespondencji z klientem docelowym lub umożliwienie kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia
 7. Potwierdzenia wpłaty za przesyłki jeżeli mają one znaczenie przy wypłacie odszkodowania Dokumenty należy przesłać na adres Głównego Oddziału w Koszalinie. Wypłata odszkodowania następuje po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8. W przypadku awarii w dostarczaniu Usługi trwającej ponad 12 godzin, Usługodawca zobowiązuje się na wniosek Kliena do rekompensaty w postaci dodatkowego 10% rabatu na przedłużenie dowolnej usługi. Konfiguracja Usługi przez Klienta która spowoduje w/w problemy nie jest traktowana jako awaria, a jest błędną konfiguracją za którą Usługodawca nie odpowiada zgodnie z Paragrafem 5, pkt 10.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego przedsiębiorstwa, a w szczególności danych firmy oraz danych adresowych, a także do prezentowania w Sklepie internetowym aktualnych informacji zawierających przynajmniej nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres, telefon i adres poczty elektronicznej. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy przed wykonianiem usługi.
 3. Za wprowadzenie i utrzymywanie oferty handlowej prezentowanej w Sklepie internetowym oraz za treść informacji handlowej odpowiada wyłącznie Klient. Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowych i treści dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo lub pochodzących z przestępstw. W razie naruszenia ww. zobowiązań Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta, wraz ze skasowaniem plików sklepu w przypadku utrzymywania jej na serwerach usługi Make-IT.
 4. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu internetowego stanowią własność Klienta i ponosi on za nie pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu internetowego.
 5. Klient zobowiązany jest do wywiązywania się wobec Użytkowników końcowych z powinności, jakie powstają w wyniku prowadzenia przez Klienta sprzedaży internetowej, w szczególności do informowania o warunkach zakupu, realizacji zamówień Użytkowników końcowych zgodnie z warunkami oferty przedstawionej przez Klienta. Pełna odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Kliencie.
 6. Zarządzanie sklepami internetowymi w ramach utworzonego sklepu internetowego spoczywa na Kliencie korzystającym z Usługi. Zarządzanie odbywa się z poziomu Panelu administracyjnego. Operator zobowiązany jest do zachowania w poufności (w tym nie przekazywania nieuprawnionym osobom trzecim, odpowiedniego zabezpieczenia itp.) danych uwierzytelniających. W razie naruszenia ww. obowiązku negatywne konsekwencje wynikające z naruszenia tego obowiązku obciążają Klienta.
 7. Operator, działając w imieniu Klienta, w ramach zarządzania Usługą z poziomu Panelu administracyjnego może wprowadzać w Sklepie internetowym jedynie takie zmiany, jakie udostępnione są w Panelu administracyjnym i na jakie zezwala oprogramowanie w celu korzystania z Usługi. Dodatkowe integracje czy modeyfikacje plików są możliwe bez uzgodnienia z Usługodawcą jednak nie ponosi on za nie odpowiedzialności.
 8. Klient nie może poprzez mechanizmy sklepu lub skrzynki e-mail na serwerach Usługodawcy wysyłać dużej ilości spamu (niechcianej korespondencji) do osób nie zapisanych (wraz z potwierdzeniem) do newslettera. W przypadku wykrycia takich działań Usługodawca zastrzega sobie prawo do przełączenia mechanizmu newslettera na serwery e-mail o niższej reputacji lub częściowego ograniczenia Klientowi wysyłania tego typu wiadomości e-mail, lub w przypadku rażącego „spamowania” Usługodawca może po uprzednim ostrzeżeniu, wypowiedzieć Klientowi Umowę. Usługodawca daje możliwość integracji z dedykowanymi zewnętrznymi systemami do tego typu działań marketingowych.
 9. Klient zobowiązany jest do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, używania bezpiecznych haseł oraz stosowania skutecznej ochrony antywirusowej. Usługodawca zablokuje dostęp do wszystkich swoich systemów informatycznych dla kont sklepowych/pocztowych w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa na skutek włamania lub dostępu przez wirusy komputerowe. Po wykryciu tego typu incydentu Klient zobowiązany jest do podania przyczyny (lub potencjalnej przyczyny) incydentu oraz kroków jakie podjął aby tego typu incydent nie miał miejsca w przyszłości. Brak poprawy powyższych, może skutkować ponowną utratą dostępu i naliczenie z tego tytułu opłat.

§ 7
PŁATNOŚCI

 

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest opłata zgodna z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługi.
 2. Warunkiem uruchomienia Usługi jest dokonanie jednorazowej opłaty za Usługę.
 3. Opłaty za świadczenie Usługi dokonywane są przez Klienta z góry za pakiet wybrany przez Klienta.
 4. Płatność za Usługę potwierdzana jest przez Usługodawcę fakturą VAT w formie elektronicznej
 5. Sklep nie posiada żadnych limitów, poza naturalnie występującymi np. ograniczeniami technicznymi czy fizycznymi.
 6. W przypadku braku opłaty za Usługę przed upływem terminu ważności domeny lub hostingu na serwerach Make-IT, Usługodawca, z dniem upływu terminu ważności konta sklepu, ma prawo do ograniczenia dostępu innych usług: tj. działania domeny, skrzynek e-mail, serwowania zdjęć i innych danych z serwera Usługodawcy.
 7. W przypadku, gdy opóźnienie Klienta w zapłacie opłaty za hosting czy domenę Umowa na Usługę automatycznie wygasa a wszystkie dane zgromadzone przez Klienta zostają usunięte z serwerów Usługodawcy, włącznie z kopiami bezpieczeństwa. Za przetrzymywanie usługi na zewnętrznych serwerach Make-IT nie ponosi odpwiedzialności.
 8. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od klienta. Za wszystkie usługi Klient płaci z góry – przed wykonaniem jakiejkolwiek usługi przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się nie pobierać żadnych opłat po wykonaniu usługi lub po terminie wygaśnięcia usługi kiedy Klient świadomie nie złoży zamówienia na kolejne świadczenie usług. Procedura wszystkich płatnych zamówień polega na wystawieniu faktury Pro Formy przez Usługodawcę, następnie Klient może (nie musi) opłacić fakturę Pro Formę, po czym wystawiana jest automatycznie faktura VAT.
 9. Płatności kartą za Usługę:

 

 1. Dostępne płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. oraz Przelewy24 S.A
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Przy płatnościach kartą moment realizacji zamówienia to moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 8
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA PROBLEMÓW

 

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki, wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły wcześniej mogą nie być uznane przez Usługodawcę.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres biuro@make-it.net.pl za potwierdzeniem zwrotnym przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę lub na piśmie na adres Usługodawcy. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się dzień potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać: nazwę sklepu, datę zakupu, numer zamówienia usługi oraz adres do korespondencji, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej wniesienia; w tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi (pocztą elektroniczną lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 7. Jeżeli Klient korzysta ze skrzynek e-mail na serwerach Usługodawcy to Usługodawca udostępnia Klientowi wysoce skuteczną ochronę antyspamową oraz zastrzega sobie prawo do filtrowania niechcianych wiadomości (SPAM). Wiadomości zawierające bardzo wysoki wskaźnik spamu są odrzucane przez serwery Usługodawcy i nie ma możliwości ich odtworzenia oraz Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Wiadomości zawierające średni wskaźnik spamu są domyślnie przenoszone do folderu SPAM (i kasowane po 30 dniach) co Klient może wyłączyć w ustawieniach skrzynki. Skrzynki e-mail nie mogą służyć do masowego rozsyłania wiadomości do dużej ilości odbiorców. Nie dotyczy to rozsyłania newsletterów czy masowej korespondencji poprzez mechanizm sklepu. Usługodawca informuje, że wszystkie skrzynki przypisane do sklepu do których Klient będzie się łączył z zewnątrz (czyli nie dotyczy to sklepu) posiadają limit dzienny wysyłanych wiadomości, podany w pomocy dot. poczty, ma to na celu ochronę serwerów przed trafieniem na blacklisty spamowe, oraz utrzymanie dobrej reputacji serwerów aby skuteczność dostarczania wiadomości do klientów poprzez sklep była możliwie najwyższa. Usługodawca daje Klientowi swobodną możliwość korzystania z innych (obcych) serwerów e-mail pod swoją domeną przypisaną do sklepu.
 8. Usługodawca nie świadczy żadnego wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi programów pocztowych oraz innych programów zainstalowanych na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu.
 9. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie alternatywny dostęp do łączenia się z pocztą poprzez mechanizm Roundcube (https://domena-sklepu.pl/roundcube). Jest to usługa tylko alternatywna i jest to usługa bazująca na zewnętrznym oprogramowaniu firmy trzeciej nad którą Usługodawca nie ma pełnej kontroli oraz możliwości rozbudowy czy nawet jej modyfikacji. Ta alternatywna metoda może zostać w dowolnym momencie wyłączona z powodu na przykład porzucenia projektu przez firmę trzecią, która jest jej autorem. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie daje jakiejkolwiek gwarancji na działanie usługi Webmail. Webmail jest rozwiązaniem alternatywnym, oznacza to, że podstawową obsługę poczty można bez przeszkód wykonywać na własnym programie pocztowym (np. Mozilla Thunderbird) a na telefonach odpowiednią aplikacją – na telefonach Webmail nie działa.
 10. Na serwerach Usługodawcy zainstalowane są mechanizmy antywirusowe i antyDOS’owe w tym Cloudflare. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania połączeń do sklepu z adresów IP które przekroczą progi 60 zapytań na minutę

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, zaś administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego Klienta – prowadzonego przy użyciu Usługi – jest wyłącznie Klient.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://sklep.make-it.net.pl/polityka_prywatnosci
 3. Klient będący administratorem danych osobowych, użytkowników Sklepu internetowego Klienta, o których mowa w ustępie powyższym, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych umiejscowionych na serwerach administrowanych przez Usługodawcę w ramach realizacji Usługi, w zakresie czynności wynikających z realizacji przez Usługodawcę Usługi. Wszystkie dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego Klienta zgromadzone na serwerach udostępnianych w ramach Usługi przez Usługodawcę, będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieraną z firmą hostingową indywidualnie przez klienta.

§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 

 1. podanie przez Klienta fałszywych danych w trakcie rejestracji,
 2. niepowiadomienie Usługodawcy o zmianie danych rejestrowych Klienta w terminie 30 dni od dokonania zmiany a przed wykonaniem usługi,
 3. nieuiszczenie przez Klienta opłat za Usługę,
 4. prowadzenie za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży towarów lub usług zabronionych przez prawo lub pochodzących z przestępstw.
 5. rażącego naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. działanie na szkodę Usługodawcy oraz werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do Usługodawcy może skutkować wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym.
  W powyższych przypadkach Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za już wykorzystany okres abonamentowy

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (lub Cennika). O zmianie Regulaminu lub Cennika Klient powiadamiany będzie poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu lub Cennika na Stronie internetowej Usługi.
 2. Zmiany Regulaminu lub Cennika obowiązują od dnia udostępnienia treści Regulaminu (lub Cennika) po zmianach na Stronie internetowej Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika dla Klienta korzystającego z Usługi stosuje się od początku kolejnego (najbliższego) nie opłaconego okresu rozliczeniowego następującego po opublikowaniu Cennika po zmianach.
 3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy §7 punkt 7, niezależnie od przyczyny, Sklep internetowy Klienta wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w nim w okresie świadczenia Usługi może zostać przez Usługodawcę usunięty w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (nieodwracalny).
 4. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności jeżeli ustalenia czy zapewnienia przez Usługodawcę dotyczące specyfiki działania Usługi bądź dodatkowych płatnych usług nie były przeprowadzane poprzez e-mail. Tym samym wszelkie ustalenia dotyczące ważnych funkcjonalności powinny być możliwe do weryfikacji poprzez sprawdzenie historii korespondencji e-mail.
 5. W przypadku wykonywania przez Usługodawcę dodatkowych płatnych zleceń rozszerzających funkcjonalność Usługi, Usługodawca pobiera ustaloną opłatę z góry oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania zlecenia w przypadku pojawienia się problemów trudnych do przewidzenia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot całkowitej kwoty jaką wpłacił oraz nie przysługuje mu prawo do jakiegokolwiek odszkodowania czy rekompensaty.
 6. W przypadku wykonywania przez Usługodawcę dodatkowych płatnych zleceń zamawianych przez Klienta, w szczególności rozszerzeń funkcjonalności Usługi, Klientowi nie przysługują żadne prawa majątkowe czy też autorskie ani inne roszczenia dotyczące użytkowania wykonanych funkcjonalności. Usługodawca może swobodnie wykorzystywać stworzone przez siebie rozszerzenia. Istnieje możliwość wykonania rozszerzeń czy dodatkowych zleceń na wyłączność dla Klienta, jednak wymaga to istnienia pisemnych i jednoznacznych ustaleń poprzez e-mail. Koszt wykonania płatnych zleceń na wyłączność Klienta jest znacznie wyższy od zleceń bez wyłączności.

§ 11
ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 

 1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, w postaci elektronicznej) za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nie objęte poufnością oraz wszelkie, nieujawnione do wiadomości publicznej, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how dotyczące jednej ze Stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez drugą Stronę w związku lub przy wykonywaniu Usługi.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony, której dotyczą, wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Każda ze stron zobowiązuje się do: nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu realizacji Usługi, w których to przypadkach wszelkie takie kopie będą własnością Strony, która była źródłem tych informacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Usługobiorcy, innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji Świadczonych Usług.
 5. Strony ustalają, iż informacje poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują informacji:

 

 1. które są powszechnie znane,
 2. które zostały podane do wiadomości publicznej przez stronę, której dotyczą,
 3. ujawnionych przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
 4. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. których ujawnienie jest potrzebne w związku ze zbyciem wierzytelności lub dochodzeniem roszczeń wynikających z Umowy.
 6. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat licząc od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych) informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących formy prawnej prowadzonej przez niego działalności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 4. W przypadku zlecania przez Klienta do Usługodawcy dodatkowych zleceń – umożliwiamy wykonanie usług takich jak przeniesienie danych z innego sklepu na platformę Woocommerce, wykonania nowej integracji ze wskazaną hurtownią, wykonania indywidualnego wyglądu sklepu, Kampanie Google i Facebook Ads. Ustalenia są realizowane indywidualnie.

 

Navigation
Close

TWÓJ KOSZYK

Close

Ulubione

Ostatnio Oglądane

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do obsługi strony internetowej, zarządzania dostępem do konta oraz do innych celów opisanych w naszym serwisie polityka prywatności.

Already got an account?

Close

Categories